نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین

در نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین بطور معمول از روش تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع کاربرد دارد. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع می باشد.

 

قوانین نقشه برداری در شهرستان هشتگرد و ورامین

در نقشه برداری هشتگرد و ورامین از قوانین پایه ‌ای که متدهای متنوع نقشه برداری براین اساس شکل گرفته است استفاده می شود.

 

پیمایش

انجام کار پیمایشی در هشتگرد و ورامین بطور معمول نتیجه خوبی دارد. در این حالت میتوان نتیجه گرفت، هنگامی که اراضی این دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفته می شود، ابتدا یک سیستم کنترل نقاط شکل می گیرد که منجر به پوشش کل اراضی با دقت بسیار بالایی میشود.. سپس جزئیات با روش های دقیق تر ثبت می گردد.

خلق کار با این روش بدلیل جلوگیری از انباشت خطاها و کاهش خطاهای جزئی میباشد که در غیر این صورت اگر روند معکوس دنبال شود ، خطاها سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین پایان کار کنترل نشده میباشد.

 

نقاط مرجع

مطابق این اصل، موقعیت نسبی اراضی هشتگرد و ورامین که باید مورد بررسی قرار گیرد باید با اندازه گیری حداقل دو نقطه مرجع (Reference)، توجیه شود.

اگر “P” و “Q” دو نقطه مرجع روی زمین باشند، می توان موقعیت هر نقطه دیگری مانند “R”را با روش های مستقیم بدست آورد. اگرچه یک روش واحد برای تعیین موقعیت نسبی “R” با توجه به نقاط مرجع “P” و “Q”کافی است، لازم است هر دو روش را برای تعیین موقعیت نقطه “R” بکاربرد.

در حالی که اندازه گیری های انجام شده در هر دو روش اول و دوم در یافتن نقطه “R” مفید خواهد بود، اندازه گیری های صورت گرفته در روش دیگر به عنوان یک چک کار استفاده میشود.

 

نقشه برداری در مهندسی عمران

انواع نقشه برداری اولیه دو گروه هستند:

نقشه برداری هوایی

نقشه برداری ژئودزیک

نقشه برداری هوایی:

نقشه برداری هوایی در هشتگرد و ورامین اغلب توسط سازمان های دولتی و همچنین آژانس های خصوصی کاربرد دارد. همه ما می دانیم که زمین از نظر شکل کروی میباشد اما قطر آن به اندازه کافی بزرگ است که هواپیما را در ابعاد کوچک در نظر بگیرد. ادر این نوع بررسی از کرویت سطح زمین چشم پوشی می شود و تمامی منحنی های میزان سطح زمین بصورت صاف و موازی از هم شناخته میشوند. بطور مثال برای اراضی تعیین شده در هشتگرد و ورامین نقشه برداری هوایی کاربرد دارد و ابعاد منطقه کمتر از 250 کیلومتر مربع می باشد.

 

نقشه برداری ژئودزیک

نقشه برداری ژئودزیک توسط سازمان نقشه برداری کشور صورت میگیرد. در این نوع بررسی شکل منحنی زمین مدنظر کارشناسان است. هدف از بررسی ژئودزیکی تعیین موقعیت دقیق بر روی سطح زمین بوده و نقاطی به عنوان ایستگاه های کنترل به صورت گسترده و فواصل دور برای این موضوع تعبیه شده است. در این نوع نقشه برداری، ابعاد اراضی مورد نظر می تواند از 250 کیلومتر مربع نیز بیشتر باشد.

 

حوزه های اصلی فتوگرامتری :

فتوگرامتری متریک

فتوگرامتری متریک برای نقشه برداران حائز اهمیت است زیرا کاربرد آن در تعیین مسافت ها، ارتفاعات، مساحت ها، حجم و غیره است و برای تهیه نقشه های توپوگرافی تهیه شده از اندازه گیری های روی عکس ها استفاده می شود.

فتوگرامتری بصری

فتوگرامتری بصری بر روی تصویر اشیا و اهمیت آنها متمرکز است. هویت شکل، اندازه، الگوهای اجسام در این روش اصول کار است.

تئودولیت

تئودولیت وسیله ای برای اندازه گیری دقیق زاویه های افقی و عمودی میباشد. آنها برای اندازه گیری زاویه های بالاتر 10″ یا 20″ دقیق هستند.

 

موارد مورد استفاده تئودولیت:

زاویه های افقی

زاویه های عمودی

زاویه انحراف

بلبرینگ مغناطیسی

فاصله افقی بین دو نقطه

ارتفاع عمودی بین دو نقطه

تفاوت در ارتفاع

امروزه به وسیله تئودولیت به جای دستگاه های توتال استیشن (Total Station) می تواند همان کار را با سهولت بیشتر و نتایج دقیق تر انجام دهد.