نقشه برداری ؛ یکی از نیازهای اساسی بشربرای شناخت بهتر محیط پیرامونش است تا بوسیله آن بتواند تسلط بیشتری برقسمتی از حیاتی ترین مسائل زندگی داشته باشد و یکی از بهترین روش ها برای تحقق این مهم داشتن دانش بر انواع نقشه‌برداری و کاربرد آن می باشد.

نقشه برداری یکی از کارهای بسیار مهم و پیچیده است که در ساختمان سازی و راه سازی برای مشخص

کردن نقاط دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.