کارشناس رسمی نقشه برداری در هشتگرد در چه زمینه هایی میتواند فعالیت نماید؟

رشته نقشه برداری در حوزه های گوناگونی کارایی لازم را برای همه ما دارد.

شرکت نفت (شناسائی و حفاری)

استفاده های نظامی

پروژه های عمرانی نظیر ساخت پل، جاده، سد، نیروگاه ودر هشتگرد

بنادر و کشتیرانی

فرودگا ها

احداث ساختمان در هشتگرد و

در نتیجه میتوان گفت که انجام عملیات نقشه برداری یعنی نمایش عوارض طبیعی ویا مصنوعی منطقه ای در هشتگرد بر روی یک صفحه که به آن نقشه می گویند.

توجه به این موضوع الزامیست که در تهیه نفشه کرویت زمین مدنظر قرار گرفته میشود.

الزامات انجام عملیات نقشه برداری هشتگرد:

الزامات انجام امور نقشه برداری در طراحی، اجرا و نظارت به صورت تمام وقت در پروژه های ساختمانی هشتگرد چندین سال است که با تلاش گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی تفکیک ساختمانها در زمینه وظایف مهندس نقشه بردار قرار داده شده است که منجر به دلگرمی نقشه برداران و حضورشان در سازمان نظام مهندسی می باشد.

با این وجود جداسازی بخش کوچکی از وظایف مهندس نقشه بردار و توانایی آنان در نظارت و اجرا و طراحی است.

با در نظر گرفتن بلند مرتبه سازی و دور شدن از سنتی سازی نقش مهندسین نقشه بردار در پروژه های بلند مرتبه هشتگرد امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. با این وجود هیچ بایدی در این مسیر از جانب شهرداری بر حضور نقشه بردار به عنوان ناظر، مجری وطراح وجود ندارد و علت آن ناشناخته بودن وظایف نقشه برداران در پروژه ها می باشد و یا انجام وظایف مهندس نقشه بردار توسط دیگر گروهها و اشخاصی که از طرف سازمان نظام مهندسی صلاحیت این امر را دارا نیستند.

 

دلایل حضورمهندس نقشه بردار در پروژه های ساختمانی هشتگرد از ابتدای گرفتن جواز ساخت تا پایانکارو سند تفکیکی

*طراحی و معماری هشتگرد

نخستین گام برای شروع ساخت وساز تهیه نقشه و جواز نقشه و جواز خاکبرداری هشتگرد است. که در زمان طراحی بطور معمول مهندسین معمار و دفاتر طراحی با توجه به ابعاد سند ملک یا دستور کار شهرداری بدون در نظر گرفتن زوایای بین اضلاع ملک  شروع به طراحی می کنند و ارسال آن جهت طراحی سازه ساختمان و پایدار سازی آن زمین،این موارد بعد از طراحی در هنگام اجرا با عدم تطابق ملک با نقشه های معماری و طراحی سازه است که منجر به تغییر نقشه ها و صرف وقت و هزینه مجدد خواهد شد.

وجود اختلاف ارتفاع در ملک های هشتگرد و قوانین شهرداری از دیگر موارد در طراحی معماری است که گاهی اوقات در نظر گرفته می شود و باعث میشود کل طراحی تغییر کند (تعیین صفر صفر توسط قوانین شهرداری )

در نتیجه در صورت انجام عملیات نقشه برداری توسط مهندس نقشه برداری از طرف سازمان این مشکل حل و فصل می شود.

 

*پیاده نمودن حدود ملک هشتگرد

 

با در نظر گرفته شدن قیمت زمین در هشتگرد و همینطور امکان تجاوز ملک های مجاور در ملک مورد نظر و همچنین ملکهای چند ضلعی ،کنترل عدم تطابق مساحت وضع موجود ملک با سند بر عهده مهندس نقشه بردار سازمان نظام مهندسی است.

 

*خاکبرداری و نیلینگ هشتگرد

در ساخت وسازهای بلند مرتبه و با در نظر گرفتن این اصل که خاکبرداری های بیش از ۶ متر پایین تر از صفر صفر عملیات نیلینگ اجباری است و همچنین الزام سازمان نظام مهندسی نسبت به برداشت پایش (مانیتورینگ) به صورت دوره ای از طرف سازندگان و کنترل عمق خاکبرداری و تایید آن از طرف مهندس نقشه بردار ،جهت ضروری بودن حضور ناظر نقشه بردار در پروژه های ساختمانی هشتگرد تصمیمی لحاظ نشده است. و گاها این پایشها (مانیتورینگها) به وسیله تکنسینها و اوپراتورها که تنها توانایی کار با دوربین را دارند انجام گرفته میشود.

 

*اجرای فونداسیون هشتگرد

در این زمان و با پیشرفت دانش طراحی دیگر الزام به طراحی های متقارن و محور های موازی  نیست بنابراین آیا نیاز به حضور مهندس نقشه بردار به عنوان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی نمی باشد وتمام مسولیت ها بر عهده ناظرین عمران و معماری است در صورتی که پیاده سازی حدود فونداسیون و دیوارهای حایل و چاله آسانسور و حتی محل قرار گیری تاور از وظایف نقشه بردار است.

 

حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا مهندس نقشه بردار در زمان اجرا نقشه مسولیتی دارد یا خیر؟

 

*اجرای ستونها در هشتگرد

اسکلت فلزی

در اجرای اسکلت فلزی پیاده نمودن محور بیس پلیتها و نصب  و تراز آنها نسبت به دقت مورد نظر و همچنین در هنگام نصب ستونها در ساختمانهای بلند مرتبه با مدنظر قرار دادن این موضوع که ستونها در چندین پارت نصب می شود و کنترل شاغولی ستونها از وظایف مهندس نقشه بردار است و با توجه به اینکه در اکثر کارگاه ها مهندسین ناظر حتی از میزان روا داری ناشاغولی ستونها بی اطلاع و امکان استخراج آن را از مباحث نظام مهندسی ندارند.

آیا این موارد در  مباحث نظام در نظر گرفته شده

ستونها در سازه بتنی

 

پیاده نمودن محور و ۴ گوشه ستونها  وشاغول نمودن قالب ستونها در تمام طبقات و فونداسیون با توجه به تغییر مقاطع ستونها با میزان دقتی که در مباحث نظام مهندسی ذکر شده است.

 

*معماری و تطبیق نقشه هشتگرد

با توجه به نوع طراحی های معمارانه و همینطور زمین های چند ضلعی، پیاده نمودن راستا دیوارها با در نظر گرفتن نقشه معماری و همچنین تغییرات نقشه و کنترل آنها ضرورت نقشه برداری را در اجرای ساختمان تعیین می کند.

با توجه به مطالب گفته شده در بخش بالا در زمانیکه در گام نخست یک پروژه ساختمانی همانند دیگر گروههای نظام مهندسی برای آن پروژه، نقشه برداری تعیین شود علاوه بر موارد فوق مهندس نقشه بردار تخلفات تغییر نقشه ها و همچنین با توجه به اینکه نقشه معماری در هر طبقه توسط نقشه بردار اجرا می شود  لذا در هنگام صدور پایانکار و نقشه تفکیکی همان نقشه بردار نقشه را تایید و به نظام ارسال می کند و این امر در راستای طرح آزمایشی منطقه ۸ تهران است و در هنگام اخذ سند نیاز به زمان کمتری است .

امید بر این است که نمایندگان نقشه برداری هشتگرد در نظام مهندسی بتوانند در تسریع اجرایی شدن این موارد گامی موثر و در خور انتظاررا برای همکاران مهنس نقشه برداری فراهم (حتی با جمع آوری امضا اعضای مهندس نقشه بردار)و بعد از آن در راستای ایجاد صنف نقشه برداری و ثبت آن اقدام کنند.