دلایل حضورمهندس نقشه بردار در پروژه های ساختمانی لواسان از ابتدای گرفتن جواز ساخت تا پایانکارو سند تفکیکی

*طراحی و معماری لواسان

نخستین گام برای شروع ساخت وساز تهیه نقشه و جواز نقشه و جواز خاکبرداری لواسان است. که در زمان طراحی بطور معمول مهندسین معمار و دفاتر طراحی با توجه به ابعاد سند ملک یا دستور کار شهرداری بدون در نظر گرفتن زوایای بین اضلاع ملک  شروع به طراحی می کنند و ارسال آن جهت طراحی سازه ساختمان و پایدار سازی آن زمین،این موارد بعد از طراحی در هنگام اجرا با عدم تطابق ملک با نقشه های معماری و طراحی سازه است که منجر به تغییر نقشه ها و صرف وقت و هزینه مجدد خواهد شد.

وجود اختلاف ارتفاع در ملک های لواسان و قوانین شهرداری از دیگر موارد در طراحی معماری است که گاهی اوقات در نظر گرفته می شود و باعث میشود کل طراحی تغییر کند (تعیین صفر صفر توسط قوانین شهرداری )

در نتیجه در صورت انجام عملیات نقشه برداری توسط مهندس نقشه برداری از طرف سازمان این مشکل حل و فصل می شود.

 

*پیاده نمودن حدود ملک لواسان

 

با در نظر گرفته شدن قیمت زمین در لواسان و همینطور امکان تجاوز ملک های مجاور در ملک مورد نظر و همچنین ملکهای چند ضلعی ،کنترل عدم تطابق مساحت وضع موجود ملک با سند بر عهده مهندس نقشه بردار سازمان نظام مهندسی است.

 

*خاکبرداری و نیلینگ لواسان

در ساخت وسازهای بلند مرتبه و با در نظر گرفتن این اصل که خاکبرداری های بیش از ۶ متر پایین تر از صفر صفر عملیات نیلینگ اجباری است و همچنین الزام سازمان نظام مهندسی نسبت به برداشت پایش (مانیتورینگ) به صورت دوره ای از طرف سازندگان و کنترل عمق خاکبرداری و تایید آن از طرف مهندس نقشه بردار ،جهت ضروری بودن حضور ناظر نقشه بردار در پروژه های ساختمانی لواسان تصمیمی لحاظ نشده است. و گاها این پایشها (مانیتورینگها) به وسیله تکنسینها و اوپراتورها که تنها توانایی کار با دوربین را دارند انجام گرفته میشود.

 

*اجرای فونداسیون لواسان

در این زمان و با پیشرفت دانش طراحی دیگر الزام به طراحی های متقارن و محور های موازی  نیست بنابراین آیا نیاز به حضور مهندس نقشه بردار به عنوان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی نمی باشد وتمام مسولیت ها بر عهده ناظرین عمران و معماری است در صورتی که پیاده سازی حدود فونداسیون و دیوارهای حایل و چاله آسانسور و حتی محل قرار گیری تاور از وظایف نقشه بردار است.

 

حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا مهندس نقشه بردار در زمان اجرا نقشه مسولیتی دارد یا خیر؟

 

*اجرای ستونها در لواسان

اسکلت فلزی

در اجرای اسکلت فلزی پیاده نمودن محور بیس پلیتها و نصب  و تراز آنها نسبت به دقت مورد نظر و همچنین در هنگام نصب ستونها در ساختمانهای بلند مرتبه با مدنظر قرار دادن این موضوع که ستونها در چندین پارت نصب می شود و کنترل شاغولی ستونها از وظایف مهندس نقشه بردار است و با توجه به اینکه در اکثر کارگاه ها مهندسین ناظر حتی از میزان روا داری ناشاغولی ستونها بی اطلاع و امکان استخراج آن را از مباحث نظام مهندسی ندارند.

آیا این موارد در  مباحث نظام در نظر گرفته شده

ستونها در سازه بتنی

 

پیاده نمودن محور و ۴ گوشه ستونها  وشاغول نمودن قالب ستونها در تمام طبقات و فونداسیون با توجه به تغییر مقاطع ستونها با میزان دقتی که در مباحث نظام مهندسی ذکر شده است.

 

*معماری و تطبیق نقشه لواسان

با توجه به نوع طراحی های معمارانه و همینطور زمین های چند ضلعی، پیاده نمودن راستا دیوارها با در نظر گرفتن نقشه معماری و همچنین تغییرات نقشه و کنترل آنها ضرورت نقشه برداری را در اجرای ساختمان تعیین می کند.

با توجه به مطالب گفته شده در بخش بالا در زمانیکه در گام نخست یک پروژه ساختمانی همانند دیگر گروههای نظام مهندسی برای آن پروژه، نقشه برداری تعیین شود علاوه بر موارد فوق مهندس نقشه بردار تخلفات تغییر نقشه ها و همچنین با توجه به اینکه نقشه معماری در هر طبقه توسط نقشه بردار اجرا می شود  لذا در هنگام صدور پایانکار و نقشه تفکیکی همان نقشه بردار نقشه را تایید و به نظام ارسال می کند و این امر در راستای طرح آزمایشی منطقه ۸ تهران است و در هنگام اخذ سند نیاز به زمان کمتری است .

امید بر این است که نمایندگان نقشه برداری لواسان در نظام مهندسی بتوانند در تسریع اجرایی شدن این موارد گامی موثر و در خور انتظاررا برای همکاران مهنس نقشه برداری فراهم (حتی با جمع آوری امضا اعضای مهندس نقشه بردار)و بعد از آن در راستای ایجاد صنف نقشه برداری و ثبت آن اقدام کنند.

تقسیم بندی عملیات نقشه برداری لواسان

عملیات نقشه برداری عموماً به دو دسته بزرگ تقسیم می گردد:

الف:عملیات مربوط به نشان دادن وضع ارتفاعی منطقه در لواسان (آلتی متری)

ب: عملیات مربوط به نمایش چگونگی مسطحات یک منطقه در لواسان یا پلانی متری.

 

عملیات مسطحاتی"پلانی متری"  لواسان

در این مورد لازم است که مشخصات مسطحاتی منطقه مانند نمایش مسیر یک خیابان یا یک رودخانه، تقاطع راهها، موقعیت ساختمانها وغیره لواسان بر روی صفحه(نقشه) مشخص شود.برای نمونه اگر شما مسیری مانند(d)شکل زیر در دستمان باشد و ناظری روی نقطه A قرار گرفته باشد، کافیست که برای رسم این مسیر، فواصل AKوAMو...وهمچنین زاویه آنها را نسبت به یک امتداد مشخصی مانند شمال نقطهA و یا یک نقطه محلی و قراردادی در امتدادی از قبل تعریف شده که برداشت ما را میتواند راحتتر کند را داشته باشیم.

 

با توجه به مقیاس مورد درخواست و مقادیر اندازه گیری شده، وضعیت مسیر را می‌توان روی صفحه مشخص کرد. این نکته را در نظر بگیرید که برای نقشه برداری منطقه لواسان لازم است موقعیت نقاط مشاهده در دست باشد واین موقعیت‌ها توسط"کانوای نقشه برداری"(شبکه نقشه برداری)که متکی به نقاطژئودزی می باشد، حاصل شود.بنابراین مشخص می شود برای نقشه برداری یک منطقه، بوجود آوردن نقاط کانوا الزامی می باشد.

 

دلایل ایجاد شبکه نقشه برداری"کانوا"

اگر از مناطق مختلف لواسان بخواهیم نقشه تهیه نماییم و سپس نقشه را بهم اتصال دهیم درصورتیکه کانوای آنها متکی به نقاط ژئودزی نیست نقشه‌ها پوشش کامل نخواهند داشت.

وقتی در انجام عملیات نقشه برداری نقشه برداری از مبداء فاصله میگیریم مقدار خطاهای اندازه گیری وترسیم با هم جمع شده خطای بزرگی را که قابل اغماض نیست ایجاد میشود ازاین رو عملیات نقشه برداری بایستی با اتکا به شبکه انجام شود وبهتر می باشد که شبکه نیز متکی به نقاط ژئودزی باشد.

عملیات آلتی متری

همانطور که در قشمت بالا مطرح گردید در مورد پلانی متری ابهامی وجود نخواهد داشت چون با توجه به بحث فوق به هر نقطه یک

(x,y)=((طول وعرض جغرا فیایی))تعلق می‌گیردکه با انتخاب یک سیستم مختصات، قابل انتقال به روی کاغذ است، امادرمورد نشان دادن ارتفاعات(X,Y,Z)، راه‌های مختلفی پیشنهاد می شود.