نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین

در نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین بطور معمول از روش تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع کاربرد دارد. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی هشتگرد و ورامین در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع می باشد.

قوانین نقشه برداری در شهرستان هشتگرد و ورامین

در نقشه برداری هشتگرد و ورامین از قوانین پایه ‌ای که متدهای متنوع نقشه برداری براین اساس شکل گرفته است استفاده می شود.