نقشه برداری زمین های کردان

در نقشه برداری اراضی کردان بطور معمول از هنر تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع استفاده میشود. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی کردان در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع می باشد.

 

قوانین نقشه برداری در شهرستان کردان

در نقشه برداری کردان از قوانین پایه ‌ای که متدهای متنوع نقشه برداری براین اساس شکل گرفته است استفاده می شود.

 

پیمایش

انجام کار پیمایشی بطور معمول نتیجه خوبی دارد. در این حالت میتوان نتیجه گرفت، هنگامی که اراضی کردان مورد بررسی قرار گرفته می شود، ابتدا یک سیستم کنترل نقاط شکل می گیرد که منجر به پوشش کل اراضی با دقت بسیار بالایی میشود.. سپس جزئیات با روش های دقیق تر ثبت می گردد.

 

خلق کار با این روش بدلیل جلوگیری از انباشت خطاها و کاهش خطاهای جزئی میباشد که در غیر این صورت اگر روند معکوس دنبال شود ، خطاها سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین پایان کار کنترل نشده میباشد.

 

نقاط مرجع

 

مطابق این اصل، موقعیت نسبی اراضی که باید مورد بررسی قرار گیرد باید با اندازه گیری حداقل دو نقطه مرجع (Reference)، توجیه شود.

 

اگر “P” و “Q” دو نقطه مرجع روی زمین باشند، می توان موقعیت هر نقطه دیگری مانند “R”را با روش های مستقیم بدست آورد. اگرچه یک روش واحد برای تعیین موقعیت نسبی “R” با توجه به نقاط مرجع “P” و “Q”کافی است، لازم است هر دو روش را برای تعیین موقعیت نقطه “R” بکاربرد.

 

در حالی که اندازه گیری های انجام شده در هر دو روش اول و دوم در یافتن نقطه “R” مفید خواهد بود، اندازه گیری های صورت گرفته در روش دیگر به عنوان یک چک کار استفاده میشود.