در نقشه برداری اراضی شهریار بطور معمول از هنر تعیین موقعیت های نسبی نقاط رو، بالا و یا زیر سطح زمین از اندازه گیری مستقیم یا غیرمستقیم مسافت، جهت و ارتفاع استفاده میشود. باید توجه داشت که اندازه گیری ها فقط در صفحه افقی انجام می شود.

همچنین نقشه برداری اراضی شهریار در واقع مشخص کردن موقعیتهای نسبی اشیاء مختلف در سطح زمین با اندازه گیری فواصل افقی بین آنها و تهیه نقشه در مقیاس متنوع می باشد.