مقدمه ای از نقشه برداری زمین کردان

نقشه برداری زمین کردان علم و فن اندازه گیری دقیق فواصل و زوایای بین نقاط روی سطح زمین می باشد. بکارگیری از  GNSSتقریبا از اواخر دهه 1980 توسط نقشه برداران زمین و عمدتاً در شبکه های کنترل ژئودتیکی و کنترل عکسی آغاز شد.

امروزه،GNSS  برای تعیین موقعیت مکانی دقیق در تمام اقصی نقاط دنیا، در هر شرایط آب و هوایی و در هر زمان از روز کارایی لازم را دارد. ابزار نقشه برداری ژئودتیکی GNSS نسبت به هر روش نقشه برداری دیگری کوچکتر شده، و در کاربردهای محتلف ساده تر و سریع تر بکار گرفته می شود. بطور خاص GNSS در عملیات های بزرگ نقشه برداری توپوگرافی، جایی که یک سطح دقت سانتیمتری کافی باشد، بکار گرفته می شود.

 

آشنایی با نقشه برداری زمین کردان

نحوه کار در نقشه برداری زمین کردان ، بوسیله ابزار های اندازه گیری زمین همراه با عملیات میدانی انجام می شود. به وسیله بکارگیری از این متد  بطور کلی با اندازه گیری طولها، زوایا و اختلاف ارتفاع، شکل و ابعاد عوارض تعیین می گردد و طراحی صورت می گیرد.

 

تعریف نقشه

 نقشه تصویر قائم سطح زمین می باشد که به نسبت مشخصی به نام مقیاس کوچک می شود.

 

مراحل انجام عملیات نقشه برداری زمین کردان

۱- شناسایی منطقه کردان: بعد از تحویل زمین توسط کارفرما، تیم نقشه برداری در محل استقرار می یابند و عواملی مانند مساحت منطقه، راههای دسترسی و ... مورد شناسایی قرار می گیرند.

۲- تاسیس ایستگاه نقشه برداری زمین کردان: برای احداث ایستگاه ها، از بتن های پیش ساخته با ابعاد استاندارد استفاده شده که آنها، به نحو مناسب در منطقه پراکنده و در محل های مناسب نصب می گردند.

۳- مشخص نمودن موقعیت ایستگاه کردان: تمام ایستگاهها با GPS نمایش داده می شوند و پس از انجام پردازش و محاسبات، مختصات محاسبه می گردد.

۴- برداشت عوارض کردان: اساسی ترین قسمت در هر پروژه نقشه برداری زمین برداشت عوارض است. عوارض طبیعی موجود در سطح زمین با توجه به مقیاس و دقت مورد نیاز نقشه، توسط دوربین برداشت می شود.

۵- ترسیم عوارض کردان: پس از ورود نقاط به محیط این نرم افزارها، ترسیم عوارض بر اساس کد یا شناسه آنها انجام می گیرد و سپس مرحله ترسیم و ویرایش خطوط منحنی تراز انجام می شود.