نقشه UTM نقشه ای براساس یک سیستم مختصات بین المللی است که در آن هر نقطه دارای یک

مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد.

این مطلب به این معنا است که وقتی نقشه یو تی ام از ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت

سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می شود.

بنابراین هیچ ملک دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این ملک نیست و موقعیت

دقیق آن تثبیت می گردد.