اصولا هر زمانی که قرار است نقشه برداشت شده در یک ارگان دولتی، قضایی یا ثبتی کاربردی باشد حتما باید کارشناس آن را تایید کند. برخی از مهمترین مواردی که می توان به آن اشاره کرد موارد زیر است:

  1. نقشه utm ماده ۱۴۷

در قانون تعیین و تکلیف اراضی فاقد سند که به املاک قولنامه ای و سند مشاعی، سند تک برگ شش دانگ ارائه می دهد نیز گاهی تاییدیه کارشناس دادگستری الزامی است.. البته این مورد برای املاکی با شرایط خاص است و در حالت عادی برای نقشه utm ماده ۱۴۷ مهر کارشناس نظام کاردانی یا نظام مهندسی کافی است البته باید دقت داشت که این مسئله بستگی به جزئیات ملک و پرونده دارد.

  1. نقشه utm تک برگی

هنگامی که سند دفترچه ای شما به سند تک برگی تبدیل شود، الزامیست که نقشه دقیقی همراه با تایید کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری از آن تهیه گردد. البته با توجه به شرایط ملک ممکن است سازمان مربوطه از شما تایید کارشناس دادگستری امور ثبتی را هم بخواهد. علت این امر آن است که در سند های تک برگی، نقشه ملک مذکور وجود دارد. بنابراین باید یک کارشناس دادگستری آن را مورد تایید قرار دهد.