کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی دماوند

اهمیت استعلام ثبتی قبل از عقد قرارداد در دماوند

صاحبین ملک در دماوند قبل از عقد بیع سوابق ثبتی مورد معامله را با یک استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک دریافت می کنند.

مالکیت اشخاص چه بصورت مفروز یا مشاع به دو شکل می باشد که یا طبق مواد 22-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا به صورت مالکیت بلا ثبتی ، ملکی در اختیار و تصرف فردی است بدون آنکه ثبت انجام شده باشد.

یک مقام قضایی با اشاره به تحصیل سریع و راحت سوابق ثبتی املاک با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد و املاک، فرمود: بهتر است چنانچه ملکی در دماوند سوابق ثبتی داشته ‌باشد هنگام عقد قرارداد مبلغی بابت تنظیم سند اعم از مشاع یا مفروز در دفاتر اسناد رسمی نزد خریدار باقی مانده و به فروشنده تمام ثمن معامله پرداخت نگردد تا زمانی که سند به صورت قطعی انتقال یابد.

وی گفت: افراد اگر قبل از واگذاری قطعی و پس از پرداخت مقدار قابل توجهی از وجه دچار مشکل حقوقی با فرد فروشنده شدند نباید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح شود، چون اگر ملک دارای سوابق ثبتی باشد دعوای اثبات مالکیت توسط دادگاه منتفی می گردد و وقت و هزینه از بین می رود.

در این زمان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه شود که در این صورت به لحاظ ثبتی بودن ملک دعوی صحیح و نتیجه بخش است.

از مجموع پرونده‌های حقوقی دادگستری 20 درصد تحت عنوان اثبات مالکیت بیان شده که غالباً 90 درصد آن‌ها رد میگردد. به همین خاطر بهتر است در نوع دادخواست خود به دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند دقت شود.

در قراردادهای تنظیمی راجع به املاک حتماً پلاک ثبتی ملک، حدود اربعه ملک و مشخصات ملک در دماوند دقیق باید مشخص گردد و مشخصات خریدار و فروشنده نیز دقیقاً قید گردد. ذکر تاریخ دقیق، میزان وجه پرداختی و نحوه پرداخت نیز در عدم شکل‌گیری مشکلات بعدی بسیار مؤثر می باشد.