اسناد عادی دماوند در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:

 

  • در صورتی که در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب می کند، در واقع مهر یا امضا نموده. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول و اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای مشخص نمودن اصالت سند شروع خواهد کرد. این در حالیست که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد 223، 224 و 234 قانون آیین دادرسی مدنی پیش­بینی گردیده. به همین منظور تفاوتی بین نوع تعرض وجود نخواهد داشت.

 

  • دریافت اطلاعات از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعات ذیل سند: این مسیر در دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب الیه توجه نخواهد کرد، ضروریست که توجه داشته باشید آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده­اند یا خیر.

 

  • ارجاع به کارشناس رسمی: یک از وظایف اصلی دادگاه این است که با دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثرانگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد. جالب است بدانید ارجاع به کارشناس مربوطه ضروری است ولی تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه نماید. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه این اختیار را ندارد که بی­دلیل نظر کارشناسی را در نظر نگیرد.

 

  • طرفی که سند علیه او اقامه گردیده، صدور آن از منسب الیه را تصدیق نماید.