تقسیم بندی عملیات نقشه برداری ورامین

عملیات نقشه برداری عموماً به دو دسته بزرگ تقسیم می گردد:

الف:عملیات مربوط به نشان دادن وضع ارتفاعی منطقه در ورامین (آلتی متری)

ب: عملیات مربوط به نمایش چگونگی مسطحات یک منطقه در ورامین یا پلانی متری.

 

عملیات مسطحاتی"پلانی متری"  ورامین

در این مورد لازم است که مشخصات مسطحاتی منطقه مانند نمایش مسیر یک خیابان یا یک رودخانه، تقاطع راهها، موقعیت ساختمانها وغیره ورامین بر روی صفحه(نقشه) مشخص شود.برای نمونه اگر شما مسیری مانند(d)شکل زیر در دستمان باشد و ناظری روی نقطه A قرار گرفته باشد، کافیست که برای رسم این مسیر، فواصل AKوAMو...وهمچنین زاویه آنها را نسبت به یک امتداد مشخصی مانند شمال نقطهA و یا یک نقطه محلی و قراردادی در امتدادی از قبل تعریف شده که برداشت ما را میتواند راحتتر کند را داشته باشیم.

 

با توجه به مقیاس مورد درخواست و مقادیر اندازه گیری شده، وضعیت مسیر را می‌توان روی صفحه مشخص کرد. این نکته را در نظر بگیرید که برای نقشه برداری منطقه ورامین لازم است موقعیت نقاط مشاهده در دست باشد واین موقعیت‌ها توسط"کانوای نقشه برداری"(شبکه نقشه برداری)که متکی به نقاطژئودزی می باشد، حاصل شود.بنابراین مشخص می شود برای نقشه برداری یک منطقه، بوجود آوردن نقاط کانوا الزامی می باشد

 

دلایل ایجاد شبکه نقشه برداری"کانوا"

اگر از مناطق مختلف ورامین بخواهیم نقشه تهیه نماییم و سپس نقشه را بهم اتصال دهیم درصورتیکه کانوای آنها متکی به نقاط ژئودزی نیست نقشه‌ها پوشش کامل نخواهند داشت.

وقتی در انجام عملیات نقشه برداری نقشه برداری از مبداء فاصله میگیریم مقدار خطاهای اندازه گیری وترسیم با هم جمع شده خطای بزرگی را که قابل اغماض نیست ایجاد میشود ازاین رو عملیات نقشه برداری بایستی با اتکا به شبکه انجام شود وبهتر می باشد که شبکه نیز متکی به نقاط ژئودزی باشد.

عملیات آلتی متری

همانطور که در قشمت بالا مطرح گردید در مورد پلانی متری ابهامی وجود نخواهد داشت چون با توجه به بحث فوق به هر نقطه یک

(x,y)=((طول وعرض جغرا فیایی))تعلق می‌گیردکه با انتخاب یک سیستم مختصات، قابل انتقال به روی کاغذ است، امادرمورد نشان دادن ارتفاعات(X,Y,Z)، راه‌های مختلفی پیشنهاد می شود.

                                                   

روشهای نشان دادن ارتفاعات در نقشه ورامین

نقشه برجسته ورامین:

ارتفاعات بااشل قراردادی بطور برجسته نشان داده می‌شوند البته این نقشه از نظر بیننده معمولی گویا می باشد ولی برای انجام کارهای فنی و دقیق کاربردی نخواهد داشت.

سایه بندی ورامین:

در طریقه سایه بندی بیک سطح برجسته تحت زاویه مشخصی نور تابانده می‌شود ومتناسب با بلندی، سایه بوجود می‌آید و آنرا با اشل قراردادی به روی نقشه منتقل می کنند این روش نیز از نظر بیننده معمولی گویا ولی برای استفاده فنی و دقیق توام با اشکال است.

سطوح تراز ورامین:

رایج‌ترین روش نمایش ارتفاعات ورامین می باشد. یعنی یک سطح برجسته را با صفحات موازی سطح تراز(که به آنها صفحات متساوی البعد گفته می شود) قطع نموده وتصویر افقی مقاطع را رسم می کنند.