تهیه نقشه یو تی ام (utm) هشتگرد

 

تهیه نقشه یو تی ام (utm) هشتگرد براساس یک سیستم مختصات بین المللی است که در آن هر نقطه دارای یک

 

مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد.

 

این مطلب به این معنا است که وقتی نقشه یو تی ام (utm) از ملک هشتگرد تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت

 

سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می شود.

 

بنابراین هیچ ملک دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این ملک نیست و موقعیت

 

دقیق آن تثبیت می گردد